ติดต่อเรา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับบดลง

สขค. ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการกำกับ …

Sep 22, 2020· วันที่ 22 กันยายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการกำกับดูแลการแข่งขันในธุรกิจ ...

คณะกรรมการสรรหาฯ เดินหน้าเปิดรับสมัคร กกพ. 20 ส.ค. นี้

Aug 20, 2021· คณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงานเดินหน้าเปิดรับสมัคร กกพ. จำนวน 3 คน 20 สิงหาคม - 3 กันยายน ปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา

การให้เอกชนร ่วมลงท ุน ในกิจการของร ัฐ …

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายร ัฐวิสาหกิจ 11 สาระสําคัญ พ.ร.บ. ร่วมลงท ุนฯ ปี 2556 นํากลไกและบทบ ัญญัติของ พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี 2535

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา; 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท ; เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400; เบอร์ โทรอัตโนมัติ 0 2610 5200 โทรสาร. 0 2354 5524-6

กฎบัตรของคณะกรรมการก ํากับดูแลกิจการ บริษัท อสมท …

2.2 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประกอบด วยกรรมการของ บมจ. อสมท สาม (3) คน เป น อย างน อย

Official Website | สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญร่วม " การสัมมนาร่วมกับคณะกรรมการจ... read more 16 Sep

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ เรื่อง ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น ...

กฎกระทรวง - SEPO

หน้า ๒๔ เล่ม ๑๓๑ ตอนที่๗ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

กรมการขนส่งทางบก กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ…

Sep 16, 2020· กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม. กรมการขนส่งทางบก กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความ ...

Scout Share: การใช้ผ้าผูกคอลูกเสือ

ถ้าผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ก็ให้ใช้ผ้าผูกคอ ...

หน้าแรก - สพธอ.

สำนักงาน ... คณะกรรมการกำกับ. ... การตกลงทำสัญญาซื้อ-ขาย หรือสัญญาตกลงตามข้อบังคับต่าง ๆ บนเครือข่าย, การโอนเงินด้วยระบบ ...

Pages - สำนักงานคณะกรรมการกำกับ…

ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ...

ระบบตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-7000

ประกาศแล้ว! พ.ร.บ.บริหารหนี้สาธารณะ ไม่รวมหนี้รัฐวิสาหกิจ ...

Dec 27, 2017· "(๗/๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย"มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๖/๑๒ แห่ง ...

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ... อ่านทั้งหมด. พิธีแสดงมุทิตา ...

หน้าแรก - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Sep 08, 2012· สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คว้าอันดับที่ 1 ขององค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยคะแนน 91.90 ระดับ a จากการประเมิน ...

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

อ่านต่อ. Prev Next. ดูทั้งหมด. ประกาศรับสมัครงาน. 06 กันยายน 2564 update. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ...

พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุง ...

มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า " คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า " ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการหนึ่ง ...

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 e-mail: [email protected]

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"ประกาศ ที่ ทธ. 60/2561" หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 60/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้ ...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพล ังงาน

1 คณะกรรมการกํากับกิจการพล ังงาน กันยายน พ.ศ. 2557 ประมวลหลักการปฏ ิบัติ (Code of Practice: CoP)

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน - Energy Regulatory ...

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๗

ประวัติบริษัท และความเป็นมา

บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศที่มีการพัฒนาดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ ...

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ประเทศไทย) - วิกิพีเดีย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : (สกอ.)(อังกฤษ: Office of the Higher Education Commission : OHEC) เป็นหนึ่งในห้าองค์กรหลัก และอดีตหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ มีคณะ ...

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเส ียง กิจการโทรท ัศน์ และ ...

แบบ จถ. สํานักงานคณะกรรมการก ิจการกระจายเส ียง กิจการโทรทศนั์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ...

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส …

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว าดวยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังตอไปนี้ ๒.๑ มีสัญชาติไทย

พระราชบัญญัติ สมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวมหาวช ิราลงกรณ …

สมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวมหาวช ิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางก ูร ... เก ินกว่าเกณฑ ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ... ว่า สํานักงานคณะ ...

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา …

Jul 23, 2021· สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ก.ค. 2564

งานยาวิจัยทางคลินิก กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการผลิตยาตัวอย่างแผนปัจจุบันเพื่อการวิจัยทางคลินิก ลงวันที่ 17 ก.ย. 61

สำนักงาน กสทช. - NBTC

สำนักงาน กสทช. มาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนภาครัฐและประชาชนของ กสทช. เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19. การรับฟัง ...

คณะกรรมการกำกับ ติดตาม การดำเนินการรับนักเรียน ลง…

May 24, 2021· ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 ครั้งที่ 1/2564

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

Sep 09, 2021· สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ...